Cele fundacji

Główne cele statutowe:

 • działanie edukacyjno-animacyjne, szczególnie w zakresie kultury i sztuki;
 • wsparcie rozwoju i promocja osób pragnących rozwijać się w kierunkach artystycznych i kreatywnych, zachęcanie do ekspresji artystycznej twórczych Jednostek;
 • wspieranie kultury i sztuki w Polsce i za granicą;
 • działanie na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego i regionalnego;
 • promowanie miasta Olecka, regionu i Polski jako miejsc artystycznych, bogatych w życie kulturalne;
 • wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych artystów polskich;
 • popularyzacja najbardziej wartościowych zjawisk z obszaru kultury i sztuki;
 • umożliwianie rozprzestrzeniania się wiedzy, kultury oraz sztuki międzynarodowej w Polsce;
 • rozwój edukacyjnych i animacyjnych form działania dla wszystkich zainteresowanych porzuceniem roli biernego konsumenta kultury na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach artystycznych, stymulujących rozwój twórczy i inspirujących kreatywność;
 • działania na rzecz wszelkich dziedzin artystycznych m.in.: filmu, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, literatury, prasy, mody, sztuk plastycznych;
 • ułatwianie dostępu do edukacji artystycznej i wiedzy o szeroko rozumianej estetyce;
 • wspieranie ograniczenia bezrobocia w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinach artystycznych oraz promowanie rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, także inicjatyw sportowych;
 • działanie na rzecz rozwoju rodziny, opieki nad dzieckiem, wspierania dzieci zagrożonych zjawiskami patologicznymi i chorobami, także dzieci niepełnosprawnych;
 • wspieranie działań na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej;
 • wspieranie działań podnoszących poziom wiedzy we wszelkich dziedzinach, m.in. technicznej, ekologicznej, historycznej, medycznej, artystycznej w celu zmniejszania różnic edukacyjnych i kulturowych środowiska lokalnego.